SpolehliváAdvokátní úschova

ZA POSLEDNÍCH 10 LET JSME VÁM POMOHLI
PRODAT NEBO NAKOUPIT NEMOVITÉ VĚCI
ZA VÍCE NEŽ 300.000.000 KČ

ĎÁBEL JE UKRYTV detailech.

NAŠE SMLOUVY A NAŠE PODÁNÍ OBSTOJÍ
NEJEDEN SOUDNÍ A JINÝ
ÚŘEDNÍ PŘEZKUM.

Advokátní kancelářJUDr. Dagmar Říhová

Nabízí právní služby klientům působících v nejrůznějších oborech podnikání na vysoké profesionální úrovni ve všech oblastech práva. Odlišnost v poskytování právních služeb spočívá především v přístupu a propojování znalostí a expertních zkušeností. Každý požadavek je řešen s maximálním úsilím.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby s velkým důrazem na individuální přístup ke klientům, tudíž je schopna pro klienty realizovat veškerou potřebnou právní pomoc a stát se tak pro ně hodnotným partnerem.

 • Maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta
 • Velký důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi
 • Maximální úsilí o dosažení optimálního řešení
 • Vysoká úroveň odborných znalostí
 • Propojování znalostí a expertních zkušeností
 • Rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klientů
 • Intenzivní komunikace s klientem

NašiAdvokáti

JUDr. Dagmar Říhová

JUDr. Dagmar Říhová

Absolvovala právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1977. Po promoci krátce pracovala na úseku Zahraničního obchodu, poté pracovala jako právník Odborového svazu horníků. Od roku 1990 pracovala jako personální ředitelka státního podniku Československý uranový průmysl, dnes DIAMO, s.p. Od roku 1991 přešla do advokacie a od té doby pracuje ve své advokátní kanceláři. Kromě advokacie působí jako insolvenční správkyně. Specializuje se, kromě insolvečního práva, na úsek náhrady škody.
Mgr. Martin Kunický

Mgr. Martin Kunický

Absolvoval v roce 2007  právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ihned po ukončení studií pracoval do roku 2011 v advokátní kanceláři JUDr.Dagmar Říhové v pozici advokátního koncipient. Od 1.1. 2012 je zaměstnán na pozici advokáta.
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D.

JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D.

absolvoval v roce 2014 právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během svého magisterského studia si absoloval studijní stáž v Toulouse v rámci programu Erasmus, kdy studoval na Institute d'Études Politiques - Sciences Po a na Université Toulouse 1 Capitol, kde v roce 2012 získal Diplome d'études de l'Union européenne. Během svého studia si rovněž absolvoval několik pracovních stáží, kdy působil na Slovensku v mezinárodní advokátní kanceláři TaylorWessing e|n|w|c poté v pražské CliffordChance a dále pak na Ministerstvu zahraničních věci České republiky na Odboru komunitárního práva na Úřadě vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudním dvorem. Profesně odborně komunikuje anglicky a francouzsky. Od 17.01.2019 do 31.03.2022 byl zaměstnán na pozici advokáta. Od 01.04.2022 pak spolupracuje dále s kanceláří AK-Říhová, a to jako samostatný advokát.

NašeKancelář

Marie Lišková

Marie Lišková

ekonomická vedoucí

Ing. Hana Mašková

vedoucí kanceláře

Martina Popelková

správa pohledávek

Tereza Lisá

administrativní pracovnice

Insolvence

JUDr. Dagmar Říhová působí jako insolvenční správkyně, správkyně konkursní podstaty a dále

Více

Trestní právo

Zastupujeme klienty v trestním řízení vedeném zejména pro (údajnou) trestnou činnost při podnikání

Více

Pracovní právo

Náše advokátní kancelář vyniká taktéž ve znalostech z pracovního práva. Máme bohaté zkušenosti

Více

Občanské právo

Pojmout na pár řádek tak obsáhlé téma není možné, zde jsou hlavní

Více

Obchodní právo

Zajišťujeme kompletní servis všem fyzickým i právnickým osobám ve věcech obchodněprávních. Od

Více

Likvidaci společností

Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti ohledně otázek tykájících se zániku činnosti obchodních

Více

Daňový poradci a auditoři

Daňový systém České republiky patří k těm nejkomplexnějším daňovým systémům nejen v Evropě, ale

Více

Nemovitosti

Nabízíme velmi široké spektrum služeb tykájící se správy nemovitostí a nákládání s nimi. 

Více

Odhady nemovitostí

Nabízíme kompletní právní a daňový servis bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků bytových

Více

Bytové problematika

Zajišťujeme kompletní právní servis pro BYTOVÁ DRUŽSTVA,  tak i pro SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ

Více

Pro Bono

Advokátní kancelář AK-Říhová poskytuje sociálně méně movitým klientům zdarma 15-ti minutové konzultace v naší advokátní

Více

Informace o GDPR

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů_28_01_2019

Více

Insolvence

JUDr. Dagmar Říhová působí jako insolvenční správkyně, správkyně konkursní podstaty a dále působila jako vyrovnávací správkyně.

Problémy našich klientů řešíme s maximálními možnými teoretickými poznatky spojenými s bohatou sbírkou praktických zkušeností z insolvenčního práva.

Provádíme tvorbu:

– kvalitního insolvenčního návrhu, tedy jak už „osobního bankrotu“ (dlužník má šanci se zbavit až 70 % všech dluhů), tak v případě reorganizace nebo zániku společnosti (ve formě konkursu),

– zaručujeme jasné a dobré provedení klienta, jako věřitele, insolvečním řízením s cílem dosáhnout maximálního uspokojení přihlášené pohledávky,

– pro věřitele, jejichž finanční prostředky zajišťovaly nemovitou věc dlužníka, zpeněžujeme v nejvýnosnějším způsobem, kdy máme dosavadní režim pro uspokojení zajištěných věřitelů v průměru přes  90% a nezajištěných v rámci dané věci i 100%. Pokud jako věřitelé budete uvažovat o výměně insolvenčního správce, pak se na nás neváhejte obrátit a my Vám ještě před prvním přezkumném jednání sdělime naše stanovisko a případně Vám poskytneme náš souhlas býti jmenování insolvenčním správcem na schůzi věřitelů, ať už se bude jednat o první schůzi, případně X-tou následující schůzi,

– provádíme analýzu finančních potíží klienta a vytipujeme nejvhodnější akceptovatelné řešení,

– nabízíme širkoé spektrum služeb z oblasti insolvenčního práva, v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, třeba zde.

Trestní právo

Zastupujeme klienty v trestním řízení vedeném zejména pro (údajnou) trestnou činnost při podnikání nebo v souvislosti s ním. V této souvislosti úzce spolupracujeme se soudními znalci. Poskytujeme obhajobu v celém průběhu trestního řízení se zaměřením zejména natrestné činy hospodářské, daňové a finanční, obhajobu v trestním stíhání pro nedbalostní trestné činy, právní zastoupení poškozených ve věcech týkajících se porušování práv k ochranným známkám a jiným nehmotným právům. Poskytované služby v oblasti trestního práva zahrnují např.:

 • Preventivní poradenství pro podnikatele
 • Obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • Posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
 • Vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností, alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva
 • Podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob
 • Obhajobu obviněných a obžalovaných před soudy a orgány policie na základě plné moci i ex offo
 • Zastupování poškozených v adhezním řízení o náhradu škody

Pracovní právo

Náše advokátní kancelář vyniká taktéž ve znalostech z pracovního práva.

Máme bohaté zkušenosti s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Dále máme značné množství praktických zkušeností s:

– s vypořádáváním pracovního poměru

– s ukončováním pracovního poměru v případě výpovědi dané zaměstnavatelem

– s hromadným propouštěním

– s neplatným rozvázáním pracovního poměru

– s odvoláním z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo se vzdáním se tohoto místa

– s náhradou škody, jak od zaměstnavatele, tak od zaměstnance

–  v případech odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

–  v případech odpovědnosti při odvrácení škody

– dále pak také v otázkách týkajících se konkurenční doložky

– a rovnež také v otázkách bezdůvodného obohacení, osobního spisu, výslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie a všech dalších otázek spadajících do oblasti pracovního práva.

Občanské právo

Pojmout na pár řádek tak obsáhlé téma není možné, zde jsou hlavní body:

– ochrana osobnosti
– věcná práva
vlastnické právo
spoluvlastnictví a společné jmění
právo zástavní a zadržovací
– odpovědnost za škodu
– dědění
– závazkobé právo
– změna v osobě věřitele nebo dlužníka
-zajištění závazků
-kupní a směnná smlouva
-smlouva o dílo
-smlouva o půjčce
-smlouva o výpůjčce

Zajišťujeme kompletní občanskoprávní servis včetně zastupovaní před soudem a orgány veřejné správy.

Zajistíme tvorbu smlouvy a úpravu stávajícího právního vztahu podle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. a dále rovněž podle zákona o obchodních korporací 90/2012 Sb.

Obchodní právo

Zajišťujeme kompletní servis všem fyzickým i právnickým osobám ve věcech obchodněprávních.

Od zakládání obchodní společností včetně změny údajů v obchodním rejstříku až po vedení válné hromady.

Možnost individuálních konzultací v sídle klienta.

Nově nabízime i korporátním klientů spolupodílení se na tvorbě obsahu smluv pomocí Cloudu ve formě Google Apps pod nejvyšším stupněm zabezpečení, kdy přístup je ověřovan protokoly SSL.

Nabízíme dále konzultace spojené ohledně zakládání Evropských společností, dále jakož rovněž inkorporaci společností klienta v jiných částech světa, kde je prostředí pro korporace příhodnější.

Rovněž zajištujeme due diligence pro klientelu, která se chystá investovat větší míru kapitálu na trhu v rámci České republiky, jakož v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Pomáhame klientům ohledně fůzí a akvizic na Českém trhu i s ohledem na anti-konkurenční Evropské právo upravující tuto problematiku.

Likvidaci společností

Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti ohledně otázek tykájících se zániku činnosti obchodních společností a vypořádání jejich majetku.

Provádíme přípravu a průběh zániku činnosti obchodních společností.

Pro další dotazy ohledně konzultace se neváhejte obratit na naší kancelář přimo e-mailem nebotelefonicky.

Daňový poradci a auditoři

Daňový systém České republiky patří k těm nejkomplexnějším daňovým systémům nejen v Evropě, ale i ve světě.

Můžeme poskytovat veškeré právní a daňové poradenství pro subjekty, kteří jsou plátci DPH, jakož i pro ostatní subjekty.

Nabízíme zejména služby související s daňovými povinnostmi a minimalizaci jejich dopadu na činnost našich klientů.

Nabízíme efektivní hledání řešení optimalizace daňových povinností pro klienty.

Dále nabízíme řešení daňových povinností při provádění účetních operací kapitálových společností.

Rovněž se specializujeme na daňové dopady insolvenčního řízení na veškeré subjetky, jak na věřitele, tak na úpadce.

Spolupráci provádime se spřátelenými daňovými poradci, kteří naší přízeň nikdy nezklamali a jsou schopni doručit maximální možný výsledek. Jedná se o daňové poradce a auditory s velkým jménem, jakož rovněž praktické „řemeslníky“, kteří jsou vždy po ruce.

Nemovitosti

Nabízíme velmi široké spektrum služeb tykájící se správy nemovitostí a nákládání s nimi. 

Může se jednat o zástavu nemovitosti, rozdělení nemovitosti na podílové spoluvlastnictví, zbavení se exekuce na nemovitost, zápis do katastru nemovitostí.

Nabízíme obstarání správce nemovitosti v souvislosti s velkým majetkem, rovnež tak jako nově od nového roku pro církve a fanosti.

Dále nabízime tvorbu prohlášení dle formy bytového zákona, jakožto tvorbu bytových a nebytových jednotek.

Nabízime rovněz veškeré služby související s privatizací bytového fondu.

Ať už prodávate, kupujete, pronajímate, či se jenom zajímate o stav nemovitosti a veškeré právní závazky s ní spajaté, tak nás neváhajete kontaktovat a my Vám pomůžeme vše vyřešit a vše obstarat.

Odhady nemovitostí

Nabízíme kompletní právní a daňový servis bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků bytových jednotek ve správě jejich majektu.

V této oblasti máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme všem zainteresovaným subjektům spolehlivý a efektivní právní a daňový servis.

Pro realitní kanceláře nabízíme konzultace jejich vlastních kupních smluv, jakož i předprodejní právní servis tykající se nemovitostí, kdy umíme odstranit exekuce na nemovistosti.

Dále nabízíme veškéré tyto služby i pro fyzické osoby, řešící prodej nebo koupi nemovitosti včetně veškerého předprodejního nebo předkupního právního a daňového servisu.

Bytové problematika

Zajišťujeme kompletní právní servis pro BYTOVÁ DRUŽSTVA,  tak i pro SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK

v této oblasti máme přes 20 let zkušeností

– umíme řešit veškeré právní problémy, veškeré právní udalosti a skutečnosti, které mohou nastat a znepříjemnit tak krátkodobě život VLASTNÍKŮM, nebo odpovědným osobám ve správě BYTOVÝCH DRUŽSTEV

– naší doménou je správa komplexních řešení pro početné subjekty mající od několika desítek členů až po stovky členů bytových družstev

– máme zkušenosti s řízením a předsedáním schůzí vlastníků i s předsedáním a řízením shromáždění delegátů i jednotlivých členů BYTOVÝCH DRUŽSTEV

– v našem jednání klademe velký důraz na rychlost průběhu celého řešení nastalé právně problématické situace

Pokud jste SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK, či BYTOVÉ DRUŽSTVO, které musí denodenně trpět pod neochotou třetích stran či vlastních členů, není lepší způsob než tyto věci řešit právní cestou. Zajistíme rychlý a efektivní průbeh celé věci.

Pro Bono

Advokátní kancelář AK-Říhová poskytuje sociálně méně movitým klientům zdarma 15-ti minutové konzultace v naší advokátní kanceláři. Pokud Vás tedy tíží nějaký problém, o kterém si nejste plně jisti, že víte jak jej řešit, neváhejte a zavolejte k nám do kanceláře a domluvte si Vaší konzultaci.

 • preventivní poradenství pro podnikatele
 • preventivní poradenství pro podnikatele
 • Vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou
 • Zastupování poškozených v adhezním řízení o náhradu škody

Ceník

Ceny právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří AK-Říhová jsou smluvní a záleží na individuální domluvě mezi advokátem a klientem. Podpůrně se ceny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. v aktuálním znění (advokátní tarif), který je ke stažení zde.

Smluvní ceny se určují zejména podle počtu úkonů provedených ve věci advokátní kanceláří,
nebo hodinovou sazbou.

Jak Česká televize ve svém hlavním zpravodajství, tak internetový portál Novinky.cz informoval o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým nařizovala Policie svým lidem neoprávněně neplacené přesčasy. Od roku 2007 mají povinnost odpracovat zadarmo 150 přesčasových hodin policisté, hasiči, celníci nebo

Špatně provedené dokazování soudem neznamená hned nespravedlnost,  i to se dá napravit. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v Brně ze dne 25. 3. 2013 o dovolání se proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2012, kdy dovolání dovolavatelů zamítl (podrobnosti zde). Podle

Mohlo by to snad býti zlým snem mnoha firem v České republice, ale pokud by se takový zlý sen mohl stát skutečností, v dnešní době a při současném stavu věcí veřejných, je takováto rána ba přímo likvidační. V kanceláři JUDr. Dagmar Říhové, však

12. Listipad

Mají mít policisté placené přesčasy?

Jak Česká televize ve svém hlavním zpravodajství, tak internetový portál Novinky.cz informoval o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým nařizovala Policie svým lidem neoprávněně neplacené přesčasy. Od roku 2007 mají povinnost odpracovat zadarmo 150 přesčasových hodin policisté, hasiči, celníci nebo členové vězeňské služby. Podle Nejvyššího soudu ČR tyto přesčasy nelze plánovat dlouho dopředu.

Situaci rozvířil případ klienta advokátní kanceláře, policisty ve výslužbě, kterému bylo přiznáno odchodné podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (a dále též „služební zákon“).

Podali jsme proti tomuto rozhodnut odvolání, o něm rozhodl ředitel Krajského ředitelství policie tak, že odvolání zamítl.

Obrátili jsme se proto na Krajský soud, který naší žalobou napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil k dalšímu řízení s tím, že zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení. V podané žalobě jsme tvrdili pochybení a nedostatky ve způsobu plánování, vykazování a proplácení služby vykonané naším klientem nad rámec základní doby služby. Krajský soud k tomu uvedl, že služba přesčas je primárně upravena v § 54 služebního zákona jako služba vykonávaná nad základní dobu služby v týdnu mimo rámec směn. Službu přesčas lze nařídit pouze v důležitém zájmu služby a nejvýše v rozsahu 150 h v kalendářním roce. Krajský soud zároveň formuloval podmínky, které musí být vždy splněny, má-li být institut služby přesčas využíván v souladu s platnou právní úpravou. Těmito podmínkami jsou:

1) důležitý zájem služby,

2) z toho vyplývající předpoklad výjimečnosti služby přesčas,

3) odůvodnění přijetí tohoto opatření,

4) maximální rozsah 150h v kalendářním roce, popřípadě vyhlášení krizového stavu nebo

jiné výjimečné případy ve veřejném zájmu.

Bezpečnostní sbor je povinen zajistit plnění úkolů včas a kvalitně, zákonodárce tedy nepředpokládá automatické využívání fondu přesčasové práce v maximálním rozsahu u každého příslušníka. Čerpáním přesčasové práce ovšem nemůže být dlouhodobé až trvalé nahrazování nedostatku osob zvýšenými nároky, zejména nařizováním služeb přesčas na stávající příslušníky s odkazem na důležitý zájem služby. Proti rozsudku Krajského soudu podalo Krajské ředitelství policie kasační stížnost z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení spatřuje Krajské ředitelství policie zejména v tom, že Krajský soud napadeným rozhodnutím nad rámec povinností vyplývajících z příslušných ustanovení služebního zákona zavazuje bezpečnostní sbor k novým povinnostem, které v tomto zákoně nemají oporu. Policie dále v kasační stížnosti uvedla, že o nařízení služby přesčas není vedeno řízení ve věcech služebního poměru a není ani vydáván rozhodnutí ve věcech služebního poměru, proto nelze proti nařízení služby přesčas podat ani odvolání dle § 190 služebního zákona. A není-li možno podat odvolání, není možný ani soudní přezkum. Soudy ve správním soudnictví tudíž nemohou dle názoru Krajského ředitelství policie přezkoumávat ani mantinely dodržení povinnosti odůvodnit nařízení služby přesčas. Soudu tedy dle názoru Krajského ředitelství policie nepřísluší přezkoumávat konkrétní důvody, které v jednotlivých případech vedly k nařízení služby přesčas. Kasační stížností se zabýval Nejvyšší správní soud ČR. Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6Ads 151/2011 se plně ztotožnil s argumentací Krajského soudu.

Nejvyšší správní soud formuloval závěr, že podle § 54 odst. 1 služebního zákona lze příslušníkovi v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 150h v kalendářním roce. Předpoklad výjimečnosti služby přesčas vyplývá především ze skutečnosti, že zákonodárci její přípustnost podmínili existencí určitých zákonných podmínek, bez jejichž identifikaci výkon služby přesčas nařídit nelze. Není správný závěr Krajského ředitelství policie, že lze dovodit, že práci přesčas lze nařídit vždy, kdy je služebního funkcionáři známo, že výkon služby nebude možné zajistit s určitým počtem pracovníků v určitém časovém prostoru. K nařízení výkonu služby přesčas lze přistoupit pouze v důležitém zájmu služby. Tento důležitý zájem služby nelze shledat v tom, jak na to poukázal již Krajský soud, když je dlouhodobý až trvalý nedostatek osob nahrazován zvýšenými nároky na stávající příslušníky nařizováním služeb přesčas s odkazem na důležitý zájem služby. Nejvyšší správní soud přiznal rovněž klientovi náhradu nákladů řízení. Důležitý je zejména závěr Nejvyššího správního soudu, který jednoznačně formuloval, že dlouhodobý až trvalý nedostatek osob nemůže být řešen nařizováním služeb přesčas s odkazem na důležitý zájem služby.

Jak Česká televize ve svém hlavním zpravodajství, tak internetový portál
Špatně provedené dokazování soudem neznamená hned nespravedlnost,  i to se
02. Duben

Zásada koncetrace řízení – její bližší vymezení

Špatně provedené dokazování soudem neznamená hned nespravedlnost,  i to se dá napravit.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v Brně ze dne 25. 3. 2013 o dovolání se proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2012, kdy dovolání dovolavatelů zamítl (podrobnosti zde).

Podle § 213 odst. 4, 5 o. s. ř. odvolací soud doplní dokazování o účastníky navržené důkazy, které dosud nebyly provedeny, ukazuje-li se to potřebné ke zjištění skutkového stavu věci; to neplatí jen tehdy, má-li být provedeno rozsáhlé doplnění dokazování a jestliže ke skutečnosti, jež jimi má být prokázána, dosud nebylo provedeno žádné nebo zcela nedostatečné dokazování. Při zjišťování skutkového stavu odvolací soud nepřihlíží ke skutečnostem nebo důkazům, které byly účastníky řízení uplatněny v rozporu s § 205a nebo § 211a.

Podle § 220 odst. 1 o. s. ř. odvolací soud změní rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže nejsou splněny podmínky pro jejich potvrzení (§ 219) nebo zrušení (§ 219a) a jestliže a) soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoliv správně zjistil skutkový stav; b) po doplnění nebo zopakování dokazovaní je skutkový stav věci zjištěn tak, že je možné o věci rozhodnout.

Otázku správnosti zjištění skutkového stavu věci je nutno v obecné rovině poměřovat i úvahou, zda řízení před soudem prvního stupně není zatíženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Oproti přesvědčení dovolatelů zastává dovolací soud názor, že z tohoto pohledu nelze uvažovat o řádném zjištění skutkového stavu věci. Odvolací soud především v odůvodnění svého rozhodnutí podrobně vysvětlil, proč jsou důkazy předložené žalobkyní v odvolacím řízení přípustné a s touto argumentací dovolatelé v dovolání žádným způsobem nepolemizují. Poukázal na skutečnost, že soud prvního stupně uzavřel, že „žalobkyně svou solventnost neprokázala“ a i pro tuto skutečnost nebyla v řízení úspěšná. Jestliže pak soud prvního stupně ve vztahu k důkazní povinnosti týkající schopnosti prokázat existence finančních prostředků na zaplacení přiměřené náhrady žalovaným žalobkyni nepoučil podle ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř., jsou důkazní prostředky vztahující se k této okolnosti v odvolacím řízení přípustné podle § 205a odst. 1 písm. d) o. s. ř.

Současně pak odvolací soud poukázal na skutečnost, že účastníci nebyli poučeni ani podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. a výjimka ze zákazu novot v odvolacím řízení je tak založena i v režimu § 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř.

Jestliže tedy procesní postup soudu prvního stupně umožnil žalobkyni v průběhu odvolacího řízení předkládat důkazní prostředky ke skutkové okolnosti, kterou byla její schopnost vyplatit žalovaným přiměřenou náhradu v případě, že předmětné nemovitosti budou přikázány do výlučného vlastnictví žalobkyně, a to v režimu § 205a odst. 1 písm. d), e) o. s. ř, nelze učinit závěr, že soud prvního stupně řádně zjistil skutkový stav.

Nejvyšší soud dospěl tedy k závěru, že odvolací soud rozhodl správně a proto dovolání zamítl.

V rozhodnutí odvolacího soudu došlo tedy k převrácení rozhodnutí soudu I. Instance a dále soud rozhodl o vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě neprovedeného dokazování solventnosti (schopnosti zaplatit) žalobkyně (provedeného odvolacím soudem), kdy rozhodl o přiznání vyplacení peněz za vykoupení podílu žalobkyni všemi žalovanými. Soud tak rozhodoval na základě dvou hmotněprávních kritérií, a to jednak na faktickém užívání nemovitosti a dále právním stavu nemovitosti, jako celku, kdy odvolací soud dále zohlednil postavení žalobkyně coby restituentky.

JUDr. Dagmar Říhová, přebrala zastupování žalobkyně v tomto případě po rozhodnutí soudu I. instance.

Jak Česká televize ve svém hlavním zpravodajství, tak internetový portál
Špatně provedené dokazování soudem neznamená hned nespravedlnost,  i to se
14. Listipad

Daňová správa a doměření daní z příjmu právnických osob z úřední povinnosti „Když Vás úřední šotek připraví o milióny.“

Mohlo by to snad býti zlým snem mnoha firem v České republice, ale pokud by se takový zlý sen mohl stát skutečností, v dnešní době a při současném stavu věcí veřejných, je takováto rána ba přímo likvidační.

V kanceláři JUDr. Dagmar Říhové, však našli a vybojovali pro klienta veškeré takto úředně doměřené daně zpátky a nyní dle přání klienta budeme bojovat o náhrady škody za způsobenou škodu a za jinou újmu.

Zde je ve zkratce výňatek z rozhodnutí a zkráceně odcitovaný právní věty z rozhodnutí, jak se k tomuto problému postavila české jurisprudence v podání české justice:

(kancelář JUDr. Dagmar Říhové zastupovala žalobce)

„V odůvodnění Finanční ředitelství v Praze uvedlo, že žalobci byla dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2005 na základě kontrolních zjištění Finančního úřadu v X uvedených ve zprávě o kontrole ze dne roku 2008. Správce daně zvýšil žalobci základ daně z příjmů právnických osob roku 2005 o částku 5 917 126,- Kč s odůvodněním, že daňový subjekt neprokázal v rozporu s ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. oprávněnost zahrnutí faktur vydaných společnostmi A , s.r.o., B s.r.o. C s.r.o., D systém s.r.o. E s.r.o. a F, s.r.o. do základu daně z příjmů zdaňovacího období roku 2005.

(…)

Odvolací orgán proto dospěl k závěru, že žalobce neprokázal pořízení dodávek od uvedených společností tak, jak mu tuto povinnost ukládá ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. a § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb.

(…)

V žalobě žalobce namítal, že žalobou napadené rozhodnutí je stiženo podstatnými vadami správního řízení, které předcházelo samotnému meritornímu rozhodnutí ve věci samé a že odvolací správní orgán učinil nesprávné právní závěry na základě provedeného dokazování. Žalobce poukazoval především na skutečnost, že odvolací orgán nesprávným způsobem odůvodnil provedené dokazování, kdy zcela nepochopitelně nepřihlédl k žalobcem řádně označeným důkazům, které byly v rámci předmětného řízení provedeny. Jedná se zejména o důkaz svědeckou výpovědí pana A, pana B a účastnickou výpověď pana C.

Podle žalobce svědkové učinili vyjádření, ze kterého lze dovodit, že k předmětným obchodům a dodávkám zboží a služeb skutečně došlo. Podle žalobce odvolací orgán zcela nepřezkoumatelně hodnotil žalobcem označené důkazy jako nedůvěryhodné či dokonce nevěrohodné. Jednalo se zejména o prohlášení pana D a dále udělené plné moci panem F. Žalobce také poukázal na to, že odvolací orgán nezpochybnil existenci výrobků či prací dodaných žalobci, nýbrž zpochybnil pouze deklarované dodavatele.

Žalobce již v rámci správního řízení odkazoval na judikaturu Nejvyššího správního soudu č.j. 7 Afs 212/2006-74 a v žalobě pak odkázal ještě na další judikaturu Nejvyššího správního soudu 2 Afs 160/2006-75, 9 Afs 30/2007-73.

Žalobce rovněž namítal, že mu nebyly sděleny důvody pro zahájení finanční kontroly a je přesvědčen, že zahájení daňové kontroly bylo provedeno nezákonným způsobem bez jakéhokoli důvodu. Současně poukázal na judikaturu Ústavního soudu-nález ÚS 1835/07 a rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Afs 17/2006-59 a č.j. 8 Afs 7/2005-96.

… Podle žalobce není rozhodující, zda o těchto zdanitelných plnění věděl společník oprávněný jednat za obchodní společnost E .s.r.o.., když v této věci udělil plnou moc, která je plnou mocí generální, panu E.

(…)

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 2 věta prvá zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s.ř.s.“), při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.) a po provedeném řízení dospěl k závěru, že žaloba je zčásti důvodná.

Soud posoudil předmětnou věc takto:

Podle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy.

Podle ust. § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb. daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu daňového řízení vyzván.

Předně se Městský soud v Praze neztotožnil s názorem žalobce, že by daňová kontrola byla provedena nezákonně. Žalobce má za to, že nebyl poučen o tom, proč byla kontrola zahájena, nebyl tedy řádně obeznámen s důvody daňové kontroly. Ačkoli se žalobce iniciativně dožadoval sdělení ze strany Finančního úřadu v (…) z jakého důvodu je činěna předmětná finanční kontrola, nebylo mu ani po těchto vlastních iniciativách ničeho sděleno. Žalobce shledává takovýto postup ze strany správního orgánu jako nezákonný a pokazuje v této souvislosti na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1835/07 a na další konstantní judikaturu Nejvyššího správního soudu (8Afs 17/2006-59, 8 Afs 7/2005-96). Žalobce je pak skálopevně přesvědčen o tom, že nezákonně zahájená kontrola nemůže vyústit ve vydání rozhodnutí ze strany správce daně. Má za to, že takovýto postup odporuje veškerým zásadám právního státu a že rozhodnutí orgánu veřejné moci rozhodně nemůže obstát v případě nezákonného procesního postupu ve věci samotné.

Je pravdou, že v minulosti Ústavní soud dospěl k názoru, že daňovou kontrolu nelze provádět libovolně, že je možné ji zahájit a provést tedy vždy jen tehdy, pokud jsou nějaká určitá konkrétní reálná podezření vůči daňovému subjektu. Tento závěr je pak formulován v nálezu I. ÚS 1835/07 ze dne 18.11.2008, nicméně toto stanovisko bylo následně překonáno stanoviskem pléna Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS-st33/11, kde dospěl Ústavní soud k závěru, že u všech úkonů, které provádí správce daně a to včetně daňové kontroly, musí postupovat v souladu s principem proporcionality a minimalizovat zásahy tak, aby konkrétní procesní postup se nestal vůči jednotlivci nepřiměřeným. Přičemž za porušení těchto principů nelze považovat bez dalšího postup správce daně, který zahájí daňovou kontrolu bez konkrétními skutečnostmi podloženého podezření, že daňový subjekt nesplnil řádně daňovou povinnost. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že oprávnění provádět daňovou kontrolu dává správci daně pravomoc zahájit ji u jakéhokoli subjektu, bez konkrétního podezření na to, že daňový subjekt neplní své daňové povinnosti, tedy čistě jen za účelem ověření správnosti údajů, které ohledně svých daňových povinností konkrétní daňový subjekt prezentuje.

Z obsahu spisu je pak zřejmé, že daňová kontrola byla zahájena řádným procesním postupem, žalobce byl vyrozuměn o tom, že se daňová kontrola provádí, byl vyrozuměn i o tom, jakých daní se bude tato kontrola týkat i za jaké období (protokol o ústním jednání ze dne roku 2006. Podle názoru soudu bylo zákonu v tomto smyslu učiněno zadost. Soud se tedy zcela ztotožnil s názorem žalovaného, že daňová kontrola byla u žalobce zahájena v souladu s platnými právními předpisy.

K celkové koncepci žalobou napadeného rozhodnutí má soud za to, že by spíše vyhovovala situaci, kdy by finanční ředitelství rozhodovalo ohledně doměření daně z přidané hodnoty. Argumentace v něm obsažená je koncipována jako argumentace, která by byla náležitá, pokud by se jednalo o doměření daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto ve věci daně z příjmů právnických osob, pak podle názoru soudu žalobou napadené rozhodnutí nemůže obstát, protože daň z přidané hodnoty je koncipována zcela jinak, než daň z příjmů a skutečnosti, které jsou relevantní z hlediska daně z přidané hodnoty, nemusí být podstatné pro daň z příjmů právnických osob. Takže to, co by mohlo být relevantní právě z hlediska daně z přidané hodnoty, není dostatečné z hlediska daně z příjmů. Závěry, ke kterým Finanční ředitelství v Praze dospělo, tak jak je formulovalo v napadeném rozhodnutí, nemohou podle názoru soudu obstát a to co do své úplnosti a srozumitelnosti z hlediska daně z příjmů právnických osob. Pokud jde o účetní doklady vystavené společnostmi A, s.r.o., B s.r.o. Cs.r.o., D s.r.o. E s.r.o. a F, s.r.o. finanční ředitelství konstatovalo, že je pochybné, zda předmětné plnění žalobci bylo poskytnuto těmito společnostmi, přičemž už ale nevysvětlilo, proč by tato skutečnost měla být významná z hlediska daně z příjmů právnických osob, jestliže současně finanční ředitelství připouští, že žalobci bylo dodáno deklarované plnění, tedy zboží příp. služby a žalobce za tato plnění platil. Pokud by tedy chtělo finanční ředitelství zpochybnit účetní doklady, jimiž žalobce své výdaje ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnil, muselo by zpochybnit dodání předmětného zboží resp. služeb a zejména by muselo zpochybnit skutečnost, že za tyto dodávky žalobce zaplatil. Takový jasný a jednoznačný, zejména doložený závěr soud v napadeném rozhodnutí neshledal, a proto mu nezbývá, než uzavřít s tím, že žalobou napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a jako takové předmětné rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze pro tento nedostatek zrušit. V dalším řízení se bude odvolací finanční orgán zabývat věcí tak, aby bylo zcela zřejmé, tedy aby vyložil, proč skutečnosti, které byly zjištěny v daňovém řízení, znamenají, že nelze žalobci uznat výdaje, které uplatňoval jako náklady ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

Se zřetelem ke shora uvedenému nezbylo soudu než napadené rozhodnutí rozsudkem zrušit pro vady řízení, neboť napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné a to především pro nedostatek důvodů /§ 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s./. V souladu s ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. V dalším řízení je správní orgán vázán právním názorem vysloveným soudem v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Soud se dále pak jednotlivými žalobními body s ohledem na nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí nezabýval.

Jak Česká televize ve svém hlavním zpravodajství, tak internetový portál
Špatně provedené dokazování soudem neznamená hned nespravedlnost,  i to se
02. Květen

Članek Lidových novin z 20. 6. 2011 – „Pošta se má omluvit za neřáda“ Více ZDE:

23. Květen

Stejně jako lékaři i advokáti jsou vázání mlčenlivostí a velmi často jsou důvěrníky svých klientů. Tuto důvěru samozřejmě porušit nesmíme a proto je zde malá rubrika našich úspěchů a ocenění, která již světlo světa veřejnost spatřila. Mezi naše klienty patří

23. Květen

zde se nachází výčet veřejných subjektů, pro něž jež dlouhá léta pracujeme a jimž pomáháme. LESY ČR Státní podnik DIAMO

Zde si můžete prohlédnout některé z našich propagačních materiálů.

Advokátní kancelář, JUDr. Dagmar Říhová, je dodavatelem a garantem smluvních vzorů na serveru legito.com.

02. Květen

Napsali o nás…

Članek Lidových novin z 20. 6. 2011 – „Pošta se má omluvit za neřáda“

Více ZDE:

23. Květen

Naši klienti

Stejně jako lékaři i advokáti jsou vázání mlčenlivostí a velmi často jsou důvěrníky svých klientů.

Tuto důvěru samozřejmě porušit nesmíme a proto je zde malá rubrika našich úspěchů a ocenění, která již světlo světa veřejnost spatřila.

Mezi naše klienty patří zejména všechny druhy právnických osob.
– Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
– Akciové společnosti (a.s.)
– Veřejné obchodní společnosti (v.o.s)
– Komanditní společnosti (k.s.)
– Družstva

Zároveň jsou našimi klienty fyzické osoby, jak podnikající (živnostnící – ohlašovací, koncesní), tak i nepodnikající fyzické osoby.

Jsme advokátní kanceléří, která působí v právním prostředí České republiky od roku 1992 a jež se může pyšnit renomé excelentní advokátní kanceláře.

Toto jsme ocenění jsme získali poctivou a tvrdou prací pro naše klienty, toto je ocenění důvěry od našich klientů, kteří naše právní služby doporučují svému širokému okolí.

– “ I would like to conclude this email by expressing my appreciation and gratitude for your effort and your success. I have been impressed by your professionalism and, if asked, I would always warmly recommend anyone to work with you on any sort of legal matters.
Please accept my congratulations and my thanks for the way in which you handled my matter.

All the best wishes from Ireland.“

Hodnocení naší klientky po úspěšném vyřešní pracovně-právního sporu proti velké mezinárodní společnosti a získání peněžní satisfkace pro naši klientku.

Rovněž naše kancelář obstaráva veškeré právní služby spojené s insolvenčním řízení, kdy pro naše klienty vypracováváme věřitelské insolvenční návrhy či zastupování našich klientů v rámci schůze věřitelů, aby jejich přihlášená pohledávka byla uspokojena v co nejvyšší možné výši.

23. Květen

Veřejné subjekty

zde se nachází výčet veřejných subjektů, pro něž jež dlouhá léta pracujeme a jimž pomáháme.

LESY ČR
0016 - logotyp lesy r

Státní podnik DIAMO
staen soubor logotyp - diamo

23. Květen

Propagační materiály

Zde si můžete prohlédnout některé z našich propagačních materiálů.

banner_1ak-rihovabanner_2ak-rihova

27. Únor

Spolupráce s Legito.com

Advokátní kancelář, JUDr. Dagmar Říhová, je dodavatelem a garantem smluvních vzorů na serveru legito.com.